نام : *

نام خانوادگی : *

نام پدر : *

شماره شناسنامه : *

تاریخ تولد : *

محل تولد : *

میزان تحصیلات :*

وضعیت خدمت سربازی : *

وضعیت تاهل : *

شماره ملی :

آدرس محل سکونت : *

استان :

شهرستان :

کد تلفن شهرستان :

تلفن همراه :

شماره جهت تماس ضروری :

ایمیل :

نام شرکت/ موسسه: *

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

نوع فعالیت شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل تولد:

میزان تحصیلات:

وضعیت خدمت سربازی:

وضعیت تاهل:

شماره ملی:

آدرس شرکت/ موسسه:

استان:

شهرستان:

کد تلفن شهرستان:

تلفن:

فاکس

شماره جهت تماس ضروری:

ایمیل :

1-نوع فعالیت :

نام محل فعالیت وآدرس:

مدت زمان (سال):

2-نوع فعالیت :

نام محل فعالیت وآدرس:

مدت زمان (سال):

3-نوع فعالیت:

نام محل فعالیت وآدرس:

مدت زمان (سال):

سایر موارد:

نام محل:

آدرس دقیق پستی :

استان:

شهرستان:

کد تلفن شهرستان:

تلفن:

کد تلفن شهرستان:

تلفن:

فاکس:

کد پستی:

صندوق پستی:

موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی:

موقعیت جغرافیای ملک :
موقعیت مشاغل همجوار:
وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا:نام نام خانوادگی مالک:

مدت زمان مالکیت:

در صورت شراکتی بودن ملک میزان سهم شخص متقاضی چه میزان است؟

در صورت استیجاری بودن ملک مدت زمان اجاره چند سال میباشد؟

مساحت کل زمین: (مترمربع)

مساحت فضای باز: (مترمربع)

مساحت فضای مسقف: (مترمربع)

کاربری فعلی:

قدمت بنای ساختمانی ملک: (سال)

ارزش ریالی ملک:

نوع جواز کسب ملک :
شماره جواز کسب:

محل صدور جواز کسب:

تاریخ پایان اعتبار جواز:

توضیحات:

  • مشخصات متقاضی حقیقی
  • مشخصات متقاضی حقوقی
  • سوابق و تجارب کاری متقاضی
  • مشخصات محل مورد تقاضا
  • موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی